Happy Birthday, Fr. Larry!!--Nov. 20th WE LOVE YOU